{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
2.919 visninger | Oprettet:

Nyt parti ( islam demokraterne {{forumTopicSubject}}

(link fjernet)

her er deres parti program. hvilket jeg synes er skræmmen på mange område.

Grundloven


Grundloven er Danskernes og som følge deraf også de danske muslimers, det er beskæmmene at den ikke mener at danske muslimer er ligeværdige med de kristne som er med i folkekirken. Grundlovens § 4 har som bekendt følgende ordlyd: "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og nderstøttes som sådan af staten." Denne paragraf medfører en direkte statstøtte til folkekirken på flere millioner om året, om ikke andet burde dette bringes op til EU's domstole da dette er stærkt konkurrenceforvridende i de forskellige trosamfunds tilbud til deres medlemmer. Hvis dette ikke kan bringes op må der laves en grundlovsændring og Islam Demokraterne.Sharia


Sharia er ikke en guddommelig lov, men en samling og fortolkning af praksis baseret på profeten Mohammad (FVMH) og den elskværdige Kor'an. Man kan derfor som muslim ikke tage afstand fra Sharia for det vil i praksis sige at tage afstand fra Allah's sendebud og Hans bog. Vi i Islam Demokraterne tager dyb afstand fra den senere tids debat om dette, som vi mener foregår på helt fejlfortolkede opfattelser hvad debatten omhandler. Vi i Islam Demokraterne står bag Sharia, men mener at al retspraksis skal foregå på demokratiske værdier, dvs. flertalsafgørelse foretaget på folketinget efter at have været igennem flere udvalg og derefter som Grundloven foreskriver foreligges få statrådet og underskrevet af Monarken for derefter at fortolkes af de ansvarlige ministre.Abort


Et menneskeliv begynder ved befrugtningen. Derfor har et foster krav på samme respekt, omsorg og beskyttelse som alle andre mennesker.

Islam Demokraterne arbejder for, at det ufødte menneske får den bedst mulige retsbeskyttelse. Loven om fri abort skal ændres i overensstemmelse med FNs menneskerettighedserklæring: "Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed."

Alkohol


Alkoholproblemer koster hvert år staten 6-10 mia. kr. Bag tallene gemmer sig store personlige tragedier bl.a. børn, der får en negativ social arv i vuggegave. Islam Demokraterne mener, at der er brug for en holdningsændring, fordi det er blevet legitimt at drikke for meget i Danmark.

Danske unge har europarekord i indtagelse af alkohol, og derfor bør holdningsbearbejdelsen begynde tidligt. Det handler bl.a. om bedre oplysning om alkohols skadelige virkninger.

Dødshjælp


Islam Demokraterne tager afstand fra ”medlidenhedsdrab” (herunder såkaldt aktiv dødshjælp). Ethvert menneske har ret til at dø en naturlig og værdig død med relevant smertebehandling.


På den anden side er det manglende respekt for det enkelte menneske, hvis det som døende bliver holdt kunstigt i live uden udsigter til forbedringer.

Vi bevæger os ud på et alvorligt skråplan, hvis vi siger, at det er i orden at slå dem ihjel, der har det svært. Erfaringer fra Holland viser også, at aktiv dødshjælp er meget problematisk. Mange tager imod aktiv dødshjælp, fordi de føler sig vraget eller til overs, mens det er forholdsvis få, der vælger at dø på grund af smerter.

Familiesammenføring


Islam Demokraterne er imod et tilknytningskrav ved familiesammenføring med ægtefælle eller samlever, da det i praksis vil være umuligt at opgøre graden af tilknytning til Danmark henholdsvis udlandet. Desuden var reglerne allerede før 2001 meget stramme.

At den herboende skal have egen og passende bolig som betingelse for familiesammenføring, er helt ude af proportioner. Islam Demokraterne mener ikke, det er muligt at afgøre på rimelig vis, hvad der er en passende bolig. Mange danskere lever i dag i lejligheder, der er meget små. Islam Demokraterne er også imod, at ægtefællesammenføring kun kan ske, hvis man kan stille økonomisk sikkerhed på 50.000 kr. Hvis man ellers er berettiget til ægtefællesammenføring, skal det ikke være ens økonomi, der afgør, om man kan få ægtefællen hertil.

Islam


Islam Demokraterne går ind for religionsfrihed og mener derfor, at islam skal kunne eksistere i Danmark på lige fod med andre religioner. Muslimer skal ligesom andre trossamfund have mulighed for at praktisere deres tro, bygge moskeer og oprette gravpladser.

Undervisning i Islam


Folkeskolen skal i fremtiden undervise i islam, for at lægge grundlaget for værdierne i vort samfund. Timetallet skal være på mindst to timer om ugen under hele skoleforløbet.

Den egentlige koranfortælling skal have plads i faget. I en tid, hvor mange børn anvender meget tid bag tv- og computerskærmen, er der mere end brug for at genoplive tidligere tiders fortælletradition og det koranske stof indeholder mange spændende fortællinger, som fanger børn.

Muligheden for fritagelse for islamundervisning skal naturligvis være det. Men forudsætningen for fritagelse skal være, at der gennemføres en religionsundervisning efter en undervisningsplan, som bl.a. giver en introduktion til den muslimske kulturarv, der skal være bærende for det danske samfund.

Prostitution


Prostitution er en voldsom krænkelse af det enkeltes menneskes værd og psykisk invaliderende. Derfor skal der gøres en aktiv indsats for at bekæmpe prostitutionen og hjælpe den enkelte prostituerede til et liv, hvor han eller hun ikke skal leve af at sælge sin krop.

Islam Demokraterne mener, at prostitutionskunder skal kriminaliseres, sådan som det er sket i Sverige. At det er blevet ulovligt at være kunde hos en prostitueret i vores naboland, har givet et markant fald i antallet af kunder i prostitution.

Den sociale indsats blandt prostituerede skal styrkes. Samtidig bør også prostitutionskunder tilbydes hjælp.

Tvangsægteskaber


24-årsreglen er ikke en optimal løsning. Men virkeligheden er, at nogle kvinder bliver handlet til ægteskaber. Islam Demokraterne anerkender, at 24-årsreglen har haft en positiv effekt, og for os har det topprioritet at modvirke tvangsægteskaber.

Islam Demokraterne ønsker desuden at indføre obligatoriske mundtlige interviews med henblik på prøvelsen af frivilligheden i sager om arrangeret ægteskab, hvor der er mistanke om tvang. Forældre og andre slægtninge må ikke være til stede ved interviewet.

Samtidig skal den nugældende regel om omvendt bevisbyrde ved ægtefællesammenføring med unge under 25 år fjernes. I forbindelse med de mundtlige interviews skal der gives såvel skriftlig som mundtlig vejledning om de hjælpemuligheder, som samfundet kan tilbyde, hvis man ikke indgår ægteskab frivilligt.

Islam Demokraterne ønsker desuden familiemægling – eksempelvis ved tvangsægteskaber og kriminalitet – med særlig fokus på etniske minoriteter for at mindske kultursammenstødene i familierne og derved lette integrationen.

Tid til hinanden i familien


Familien er det grundlæggende fællesskab. En harmonisk opvækst med tæt kontakt til familien giver barnet de bedste betingelser for at udvikle sig, og er et værn mod kriminalitet, rodløshed og misbrug. Derfor skal samfundet skabe gode rammer for familiens trivsel. Det betyder ikke, at børnene skal være sammen med deres forældre hele dagen. Men det skal modsat heller ikke være en selvfølge, at børnene tilbringer de fleste vågne timer på institution. Hver familie skal have en reel valgfrihed til at indrette sig på den måde, der er bedst for netop den. Vores vision er ikke isolerede kernefamilier, der har nok i sig selv, men den modsatte: Vi vil give familierne flere ressourcer, for at de kan få overskud til at engagere sig i fællesskabet og tage ansvar for deres medmennesker.

Ansvar for de andre


Vi har både som fællesskab og som enkeltpersoner et ansvar for, at andre får mulighed for at leve et godt liv. Målet må være, at vi får et samfund, som er præget af omsorg for mennesker, der har brug for hjælp.

Vi må ikke stiltiende affinde os med, at stadig flere muslimer bliver udstødt – eller lader sig udstøde – af det gode selskab. Vi skal ikke acceptere, at ca. 9.000 i dag lever deres liv som hjemløse på gaden, og at stadig flere børn og unge kommer ud i narkomisbrug.

Vi skal give hjælp til de mennesker, der har behov for det – men uden at vi tager ansvaret for deres eget liv fra dem. Det offentlige skal støtte socialt truede personer med det primære formål at give hjælp til selvhjælp. Og de frivillige organisationer skal inddrages i indsatsen.

Flygtninge og integration


Danmark skal være med til at hjælpe mennesker i nød. Og alle, der får opholdstilladelse i Danmark, skal som hovedregel have samme rettigheder som landets borgere. Integration af indvandrere og flygtninge skal prioriteres højt. Det er ikke antallet af flygtninge, men en mislykket integrationspolitik, der de seneste år har givet Danmark en række problemer på indvandrerområdet. Flygtninge og indvandrere har ligesom danskere brug for at komme ud på arbejdsmarkedet for at blive integreret i samfundet. Men da nydanskere typisk ikke har det samme brede netværk, får det større konsekvenser for denne gruppe, hvis de ikke kommer i arbejde. Asylansøgere skal have adgang til det danske arbejdsmarked, så snart de har indgivet asylansøgning.

Værdier for fremtiden


Politikerne skal arbejde målrettet med, hvilke værdier der skal ligge til grund for de politiske beslutninger. Deres opgave er ikke kun at løse nogle presserende velfærdsproblemer og få økonomien til at hænge sammen. Vi står midt i et værdiopbrud. I dag forstår vi os selv som enkeltindivider i højere grad end som medlemmer af et fællesskab. Det vigtigste for os er, at vi kan leve et liv, hvor vi selv kan udfolde os. At tale om ansvar og pligter over for fællesskabet er ikke længere i så høj kurs. Derfor må visionerne for fremtidens samfund formuleres og sættes til debat. Vi må generobre det, som vi er ved at miste: Fornemmelsen for det fælles liv og det fælles værdigrundlag. For som samfund har vi brug for fælles værdier. Der må være en fællesnævner, der kan binde et samfund sammen, for at det overhovedet kan fungere.


Kommentarer på:  Nyt parti ( islam demokraterne
Kommentér på:
Nyt parti ( islam demokraterne

Annonce